کمیته ها

 
نام کمیتهریاستجزئیات
 کمیته اخلاق  دکتر محمد ابریشمی
 کمیته انتشارات ، آموزش و پژوهش  دکتر هرمز شمس
 کمیته بین الملل  دکتر سیامک زارعی قنواتی
 کمیته جوانان  دکتر محمدرضا صداقت
 کمیته جوایز  دکتر گیتا غیاثوند ، دکتر محمدرضا جعفری نسب
 کمیته رفاهی  دکتر محسن رمضان زاده
  کمیته صنفی  دکتر امین اله نیک اقبالی
 کمیته علمی  دکتر حمید احمدیه