اردبیل

اردبیل
دکتر منصور جعفری نمین
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان اردبیل
دکتر رحیم معصومی گنجگاه
سوابق کاری (CV)
نایب رئیس عضو هيئت مديره انجمن چشم پزشكی استان اردبیل
دکتر کامیار جهانشاهی
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره انجمن چشم پزشكی استان اردبیل
دکتر محمد صادق نقی زاده
سوابق کاری (CV)
بازرس انجمن چشم پزشكی استان اردبیل