سابقه نشر مجله

 

 

 

 

 

 مجله چشم پزشکي ايران

زبان نشريه: فارسي، فرانسه

شروع انتشار: شماره يک ، 1968 میلادی 1347 شمسی

صاحب امتياز و مدير مسئول: پرفسور محمدقلي شمس

 

 

 

 مجله چشم پزشکي ايران

زبان نشريه: فارسي

سال انتشار: 1985 میلادی 1364 شمسی

کميته افتخاري: دکتر منوچهر دانشگر، پرفسور محمدقلي شمس، دکتر مسعود ضرابي، دکتر خليل ضيائي، دکتر عباسقلي عبادي، دکتر حسن علوي، دکتر امير ملک مدني

کميته نويسندگان: دکتر محمدتقي اشرف زاده، دکتر علي امين لاري، دکتر يوسف بهرامي، دکتر محمدصادق پيروز، دکتر عليرضا خدائياني، دکتر محمدحسين روزيطلب، دکتر حسين شهيدي، دکتر محسن شهسواري، دکتر عزت اله عبادي، دکتر محمدحسين لشکري، دکتر مليحه مهشيد

هيئت دبيران: دکتر منيژه رئيسي، دکتر حميد سجادي، دکتر فريدون سميعي، دکتر هرمز شمس

 

 

 

 

 

 مجله چشم پزشکي ايران

 زبان نشريه: فارسي

سال انتشار: 1991 میلادی 1370 شمسی

صاحب امتياز: پرفسور محمدقلي شمس

هيئت تحريريه: دکتر حميد احمديه، دکتر اميرهوشنگ بهشت نژاد، دکتر يوسف بهرامي، دکتر احمد جواديان، دکتر ژاله رجوي، دکتر فيروزه رحيمي، دکتر مسعود سهيليان، دکتر هرمز شمس، دکتر علي صادقي طاري، دکتر محمد قريشي، دکتر پرويز لک

 

 

مجله چشم پزشکي ايران

زبان نشريه: فارسي و انگليسي

سال انتشار: 1995 میلادی 1374 شمسی

صاحب امتياز: انجمن چشم پزشکي ايران

مدير مسئول: پرفسور محمدقلي شمس

سرپرست: دکتر هرمز شمس

سردبير: دکتر احمد جواديان

هيئت تحريريه: دکتر حميد احمديه، دکتر يوسف بهرامي، دکتر اميرهوشنگ بهشت نژاد، دکتر محمدعلي جوادي، دکتر احمد جواديان، دکتر ژاله رجوي، دکتر فيروزه رحيمي، دکتر مسعود سهيليان، دکتر هرمز شمس، دکتر علي صادقي طاري، دکتر محمد قريشي، دکتر پرويز لک

 

 

 

 

مجله چشم پزشکي ايران

زبان نشريه: فارسي و انگليسي

سال انتشار: 2001 میلادی 1380 شمسی

صاحب امتياز: انجمن چشم پزشکي ايران

مدير مسئول: دبيرکل انجمن چشم پزشکي ايران (دکتر هرمز شمس)

سردبير: دکتر احمد جواديان

مدير اجرايي: دکتر جمشيد بهلکه

 

 

 

 

مجله چشم پزشکي ايران

Iranian Journal of Ophthalmology (IRJO)

زبان نشريه: انگليسي

سال انتشار: 2008 ميلادي 1387 شمسی

صاحب امتياز: انجمن چشم پزشکي ايران

مدير مسئول: دبيرکل انجمن چشم پزشکي ايران (دکتر هرمز شمس)

سردبير: دکتر هرمز شمس

مدير اجرايي: دکتر جمشيد بهلکه

 

 

 

مجله چشم پزشکي ايران

Journal of Current Ophthalmology (JOCO)

زبان نشريه: انگليسي

سال انتشار: 2015 میلادی 1394 شمسی

صاحب امتياز: انجمن چشم پزشکي ايران

مدير مسئول: دبيرکل انجمن چشم پزشکي ايران (دکتر حسن هاشمي)

دبير ارشد: دکتر هرمز شمس

سردبير: دکتر خليل قاسمي فلاورجاني

مدير اجرايي: صاحب جمال طالبي