کمیته صنفی


نام:

کمیته صنفی


ریاست:

دکتر امین اله نیک اقبالی


اعضاء :

دکتر محمود جباروند ، دکتر علی صادقی طاری ، دکتر سید ابوالقاسم موسوی ، دکتر محمد مهدی مطهری ، دکتر احمد گلکار، دکتر محمد ساری محمدلی  ، دکتر حامد قاسمی ، مسعود ناصری پور  ، دکتر محمد زارع جوشقانی ، دکتر علیرضا خجسته ، خانم دکتر ژاله رجوی ، دکتر محمد طاهر رجبی