خراسان

خراسان
دکتر محمدرضا صداقت
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان خراسان
دکتر مرتضی مرتضوی فرد
سوابق کاری (CV)
نايب رئيس هيئت مديره انجمن چشم پزشكی استان خراسان
دکتر علیرضا اسماعیلی
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره و خزانه دار انجمن چشم پزشكی استان خراسان
دکتر حمید قرائی
سوابق کاری (CV)
عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشكی استان خراسان
دکتر سیامک زارعی قنواتی
سوابق کاری (CV)
عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشكی استان خراسان
دکتر علی اکبر بلوریان
سوابق کاری (CV)
بازرس انجمن چشم پزشكی استان خراسان