خوزستان

خوزستان
دکتر غلامرضا خاتمی نیا
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان خوزستان
دکتر علی کثیری
سوابق کاری (CV)
نايب رئيس و عضو هيئت مديره انجمن چشم پزشكی استان خوزستان
دکتر مهران ویسی زاده
سوابق کاری (CV)
خزانه دار انجمن چشم پزشكی استان خوزستان
دکتر منوچهر برات
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره انجمن چشم پزشكی استان خوزستان
دکتر محمدرضا صادقیان
سوابق کاری (CV)
بازرس انجمن چشم پزشكي استان خوزستان