کمیته علمی


نام:

کمیته علمی


ریاست:

دکتر حمید احمدیه


اعضاء:

تمام اعضای گروه های تخصصی ، مدیران گروه چشم دانشگاههای کشور ، روسای مراکز تحقیقاتی چشم کشور ، هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران