کمیته اخلاق


نام:

کمیته اخلاق


ریاست:

دکتر محمد ابریشمی


اعضا:

دکتر محمد ابریشمی ،  دکتر حیدر امینی ، دکتر مهدی پرورش ، دکتر محمدعلی جوادی ، دکتر ژاله رجوی ، دکتر هرمز شمس ، دکتر محمدرضا منصوری ، دکتر سید میسح هاشمی 

 

آئین نامه:

جهت دیدن آئین نامه اینجا کلیک کنید

 

سند رفتار حرفه ای انجمن چشم پزشکی ایران:

جهت دیدن پیش نویس سند رفتار حرفه ای انجمن چشم پزشکی ایران اینجا کلیک کنید