فارس (آخرین تاریخ برگزاری انتخابات: مهرماه 1397)

فارس (آخرین تاریخ برگزاری انتخابات: مهرماه 1397)
دکتر عباس عطارزاده
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان فارس
دکتر شهرام بامداد
سوابق کاری (CV)
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان فارس
دکتر محمدحسین روزی طلب
سوابق کاری (CV)
خزانه دار و عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان فارس
دکتر رقیه ماندگار
سوابق کاری (CV)
بازرس انجمن چشم پزشکی استان فارس