هیئت مدیره گروه فوق تخصصی پلاستیک و ترمیمی چشم انجمن چشم پزشکی ایران

هیئت مدیره گروه فوق تخصصی پلاستیک و ترمیمی چشم انجمن چشم پزشکی ایران
دکتر علی صادقی طاری
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره
دکتر حسین سالور
سوابق کاری (CV)
نايب رئيس هيئت مديره
دکتر محسن بهمنی کشکولی
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره
دکتر محمدطاهر رجبی
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره
دکتر بهرام اشراقی
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره