وبینار

درباره وبینار

وبینار چیست و هدف از برگزاری آن توسط انجمن چشم پزشکی ایران

کارگروه همایشهای مجازی

معرفی کارگروه برگزاری همایش های مجازی انجمن چشم پزشکی ایران

وبینار های آینده

وبینارهای در انتظار برگزاری

آرشیو

وبینارهای برگزار شده

نرم افزار ها

نرم افزارهای مورد نیاز جهت شرکت در وبینارهای انجمن چشم پزشکی ایران

آموزش

آموزش نصب ، راه اندازی و استفاده از وبینارهای انجمن چشم پزشکی ایران