اساسنامه گروه فوق تخصصی پلاستیک و ترمیمی چشم

انجمن چشم پزشکی ایران به منظور تحکیم همبستگی و تقویت مبانی اتحاد چشم پزشکان ایران و همچنین پشتیبانی و حمایت از اقدامات آموزشی و پژوهشی و صنفی گروههای مختلف تخصصی چشم پزشکی تحت ضوابط و اصول زیر فعالیت گروههای مختلف تخصصی وابسته به انجمن چشم پزشکی را تأیید و حمایت می کند.

ماده 1: انجمن چشم پزشکی ایران به عنوان تنها انجمن چشم پزشکی در ایران شناخته می شود و فعالیت گروههای فوق تخصصی چشم پزشکی تحت عنوان گروه وابسته به انجمن شناخته شده، و این گروهها با نام تخصصی هر رشته شناخته خواهند شد (به عنوان نمونه گروه تخصصی گلوکوم وابسته به انجمن چشم پزشکی ایران) .

ماده 2: چشم پزشکان داوطلب در عضویت گروههای فوق تخصصی در انجمن چشم پزشکی ایران ثبت نام نموده و حق عضویت پرداخت خواهند نمود و تابع اساسنامه انجمن خواهند بود.

ماده 3: اعضاء گروههای تخصصی متشکل از متخصصین دارای مدرک فلوشیپ یا معادل آن در رشته مربوطه می باشند.

ماده 4: اداره هر گروه تخصصی به عهده هیئت رئیسه می باشد که از طریق برگزاری انتخابات توسط انجمن چشم پزشکی ایران تعیین خواهند شد. تعداد اعضاء هیئت رئیسه هر گروه با توافق انجمن چشم پزشکی ایران و به مدت 3 سال و از 5 نفر بیشتر نخواهند بود.

ماده 5: رئیس یا نایب رئیس گروه تخصصی به عنوان رابط با انجمن چشم پزشکی ایران جهت هماهنگی های لازم و شرکت در جلسات دعوت شده انجمن شرکت می نمایند.

ماده 6: اداره امور مربوط به هر گروه تخصصی جهت برنامه های علمی پیشنهادی گروه مذکور در کنگره ها، سمینار ها و برنامه های مشابه و همچنین امور پژوهشی بعهده هیئت رئیسه منتخب گروه مورد نظر خواهد بود. امور صنفی گروههای مختلف منحصراً در اختیار انجمن چشم پزشکی ایران قرار خواهد داشت.

ماده 7: انجمن چشم پزشکی ایران جهت تسهیل در برنامه ریزی علمی آموزشی و پژوهشی هر گروه که تشکیل آن مورد تأیید انجمن قرار گیرد با توجه به امکانات انجمن به تهیه امکانات پشتیبانی خواهد نمود.

ماده 8: از آنجایی که تنظیم و ارائه برنامه آموزشی سمینارهای هر گروه بطور جداگانه امکان تداخل با برنامه گروه های دیگر خواهد داشت، لذا کلیه گروه های  تخصصی موظف هستند برنامه های علمی سالیانه خود را تا دی ماه هر سال جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره انجمن پیشنهاد نماید که پس از تأیید هیئت مدیره انجمن در سال بعد قابل اجرا خواهد بود.

ماده 9: انجمن بر حسن اجرای برنامه های علمی گروه های تخصی نظارت خواهد نمود و در صورتی که از اجرای برنامه ها درآمدی حاصل گردید وجوه مذکور به حساب انجمن چشم پزشکی ایران واریز خواهد شد. قسمتی از درآمد حاصله بصورت اعتبار در اختیار گروه مربوطه قرارا خواهد گرفت که در صورت ارائه برنامه علمی تدوین شده از این اعتبار استفاده خواهند کرد.

ماده 10: از آنجایی که تشکیل گروههای تخصصی در انجمن نبایستی موجب تضعیف گروه های تخصصی موجود در دانشگاهها شود، ارائه برنامه های بازآموزی توسط گروه های تخصصی وابسته به انجمن با توجه به برنامه های مدون دانشگاهها تنظیم خواهد شد.

ماده 11: انجمن چشم پزشکی از طریق خبر نامه تحت اداره خود اخبار مربوطه به گروهها و برنامه های علمی آنان را منتشر مینماید.

ماده 12: کلیه سربرگها، پاکتها، مراسلات، انتشارات اعم از کتاب های برنامه، کنفرانسها، خلاصه مقالات، و هر نوع دیگر تحت عنوان انجمن چشم پزشکی ایران و ذکر گروه مربوطه بوده بدیهی است مکاتبات هر گروه از طریق انجمن چشم پزشکی ایران خواهد بود.

ماده 13: تصمیمات انجمن چشم پزشکی ایران بطور عام اتخاذ می گردد و شامل گروه های تخصصی خواهد شد و هر گروه تخصصی می تواند نظرات مشورتی خود را در امور مربوطه کتباً به انجمن ارائه نماید تا مورد بررسی هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران قرار گیرد. متقابلاً انجمن چشم پزشکی ایران در امور مشورتی و تخصصی با گروه های مربوطه مشورت خواهد نمود.

این آئین نامه مشتمل بر 13 ماده مورخه 91/07/27 مورد تصویب اعضاء هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران قرار گرفت.