کمیته انتشارات ، آموزش و پژوهش


نام:

کمیته انتشارات ، آموزش و پژوهش


ریاست:

دکتر هرمز شمس


اعضاء:
دکتر هرمز شمس ، دکتر حمید احمدیه ، دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی ، دکتر ساسان مقیمی ، دکتر محمدطاهر رجبی ، دکتر علیرضا هدایت فر