هیئت مدیره گروه فوق تخصصی یووئیت انجمن چشم پزشکی ایران

هیئت مدیره گروه فوق تخصصی یووئیت انجمن چشم پزشکی ایران
دکتر مسعود سهیلیان
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره
دکتر نازنین ابراهیمی ادیب
سوابق کاری (CV)
نایب رئیس
دکتر علیرضا هدایت فر
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره
دکتر محمد زارعی
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره
دکتر سیده مریم حسینی
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره