سیستان و بلوچستان (آخرین تاریخ برگزاری انتخابات: بهمن ماه 1398)

سیستان و بلوچستان (آخرین تاریخ برگزاری انتخابات: بهمن ماه 1398)
دکتر حسینعلی شهریاری
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان سیستان و بلوچستان
دکتر علیرضا مالکی
سوابق کاری (CV)
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان سیستان و بلوچستان
دکتر محمد اریش
سوابق کاری (CV)
خزانه دار و عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان سیستان و بلوچستان
دکتر ملک فاضلی
سوابق کاری (CV)
بازرس انجمن چشم پزشکی استان سیستان و بلوچستان