گلستان

گلستان
دکتر محمدمهدی مطهری
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان گلستان
دکتر محمد جلیلی
سوابق کاری (CV)
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان گلستان
دکتر طاهره عرب کوهسار
سوابق کاری (CV)
خزانه دار و عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان گلستان
دکتر ملیحه سادات صفوی
سوابق کاری (CV)
بازرس انجمن چشم پزشکی استان گلستان