فرم اطلاعات شركت


هوران تک نگاه

نام مديرعامل
آرش iميرخوانساري
آدرس
تهران، خیابان ظفر، ناجی، فرزان شرقی شماره 37 واحد 2
تلفن
22134015
فاكس
22135996
وب سايت
www.HuronMed.com
پست الكترونيك
info@HuronMed.com