همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارسیزدهمین سمینار جراحی های نوین چشم به کمک فمتوسکند لیزر

 سیزدهمین سمینار جراحی های نوین چشم به کمک فمتوسکند لیزر (مرکز همایش های رازی) و (جراحی زنده کلینیک چشم پزشکی ایرانیان )

دبیر علمی: دکتر سید جواد هاشمیان

ساعت 08:00 الی 13:00 و جراحی زنده 15:30 الی 17:00

( دارای امتیاز بازآموزی )  

دانلود فایل جزئیات برنامه PDF