همایش ، کنگره ، سمینار، وبیناربیست و هفتمین سمینار سالیانه فارابی

Start Date: 1401/02/22 - 5/12/2022

End Date: 1401/02/30 - 5/20/2022

Web Site: fham.org

 

بیست و هفتمین سمینار سالیانه فارابی به صورت مجازی با پلت فرم زوم در تاریخ های 22 و 23 همچنین 29 و 30 اردیبهشت 1401 برگزار خواهد شد. برنامه های همایش دارای امتیاز بازآموزی می باشد .

گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.fham.org