همایش ، کنگره ، سمینار، وبینار



یازدهمین سمینار جراحیهای نوین چشم به کمک فمتوسكند ليزر( مجازی)

Start Date: 1400/11/29 - 2/18/2022

End Date: 1400/11/29 - 2/18/2022

Time: 20:30 - 23:00

Webinar Archive: https://zoom.us/rec/play/z8I8pagVfkNT-rdbenJTZrFgm1-UjtwBjCffMurgCbQVIGQdD4fja3mpBpVoMb4Bb5llfR092WnmZAXi.W2jJhlHERdz9kXn7

 

 

 یازدهمین سمینار جراحیهای نوین چشم به کمک فمتوسكند ليزر( مجازی)

Moderator Seyed Javad Hashemian, MD

دارای 3 امتیاز بازآموزی

چشم پزشکان محترم در صورت نیاز به دریافت امتیاز می بایست از طریق سایت آموزش مداوم در برنامه ثبت نام نمایند ircme.ir

کسب امتیاز تنها در صورت شرکت و قبولی در آزمون نهایی از طریق سامانه امتحان آموزش مداوم صورت پذیر است cmequiz.ir