همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارچهاردهمین بازآموزی تروما-اورژانس در چشم با امتیاز بازآموزی برگزار می شود (بیمارستان فارابی)

Start Date: 1399/10/18 - 1/7/2021

End Date: 1399/10/18 - 1/7/2021

Time: 20 - 21:30

 

 

 چهاردهمین بازآموزی تروما-اورژانس در چشم با امتیاز بازآموزی برگزار می شود دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان فارابی)

سخنرانان: دکتر علی طباطبائی ، دکتر محمد سلیمانی 

اعضای پنل: دکتر محمدرضا منصوری ، دکتر محمود جباروند ، دکتر حسن بهبودی ، دکتر حامد قاسمی 

زمان: پنج شنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ به صورت مجازی 

لینک وبینار 

Zoom:  https://zoom.us/j/93202164010?pwd=bFpxQWU3UjNTd0I5c2lJNUtZWGE2UT09

  Meeting ID: 932 0216 4010        Passcode: farabi 

برای ثبت نام به سامانه جامع آموزش مداوم کشور به نشانی: http://ircme.ir مراجعه کنید

(شناسه وبینار: 160304) 

جهت کسب امتیاز بازآموزی لطفا در آزمون نهایی شرکت نمایید:  http://cmequiz.ir