همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارIranian VitreoRetina Society Highlights of Retina Subspecialty Day, AAO Meeting 2020

Start Date: 1399/09/14 - 12/4/2020

End Date: 1399/09/14 - 12/4/2020

Time: 09:00 - 11:00 AM

Webinar Archive: https://irso.org/upload/AAO/AAo_First_day.mp4

 

Iranian VitreoRetina Society Highlights of Retina Subspecialty Day, AAO Meeting 2020

جمعه 14 آذرماه ساعت 09:00 الی 11:00

Download PDF

در‌ صورت دسترسی‌ به اپلیکیشن زوم با استفاده از اطلاعات زیر :

Meeting ID: 952 2599 5644

Passcode: cinnora

و در‌ صورت عدم دسترسی به اپلیکیشن از لینک‌ و رمز :

 https://zoom.us/j/95225995644?pwd=ajRUTXk2TkxyODlQa0JKdFdEWmlwZz09

Passcode: cinnora 

استفاده نمایید.

  

Scan the barcode to join the webinar