همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارسیزدهمین جشنواره شمس - 1399

Start Date: 1399/12/14 - 3/4/2021

End Date: 1399/12/14 - 3/4/2021

Time: 10:00 - 12:00

 

  

Zoom(Room1)

www.b2n.ir/j09014 

Meeting ID: 995 1646 1698

Passcode: 770869

------------------------------------------------------------------------

Zoom(Room2)

www.b2n.ir/q31001  

Meeting ID: 974 2988 5257

Passcode: farabi

-----------------------------------------------------------------------

 Instagram: www.b2n.ir/e77568   @shamsfestival.ir

 سیزدهمین جشنواره شمس در تاریخ 14 اسفندماه 1399 از ساعت 10 الی 12 به صورت مجازی برگزار خواهد شد.