همایش ، کنگره ، سمینار، وبیناراولين كورس پيشرفته "عصب صورت" ٩ و ١٠ مهر ماه ١٣٩٩

 اولين كورس پيشرفته "عصب صورت"   ٩ و ١٠ مهر ماه ١٣٩٩ ، بيمارستان رسول اكرم

 تلفن : ۰۹۳۶۴۵۴۷۴۸۰

facialmasterclass.com