همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارهمایش سه روزه ویتره و رتین

 همایش سه روزه ویتره و رتین توسط گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با همکاری انجمن چشم پزشکی شاخه استان سیستان و بلوچستان وگروه تخصصی ویتره و رتین کشوربه تاریخ 98/11/09 لغایت 98/11/11 در چابهار برگزار خواهد شد