همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارچهارمین همایش بهاره چشم پزشکی گروه ها و مراکز تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران

مکان: مرکز همایش های بین المللی  رازی

زمان: 99/04/25 لغایت 99/04/27 

springophthalmologymeeting.ir

مکان را روی نقشه ببینید