همایش ، کنگره ، سمینار، وبیناردوازدهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس

بنیاد پروفسور محمدقلی شمس , مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی

تلفن: 02155416134 , فکس: 02189770661   

       Email: info@shamsfestival.ir