کارگروه همایش های مجازی انجمن چشم پزشکی ایران

کارگروه همایش های مجازی انجمن چشم پزشکی ایران
دکتر فرزاد پاکدل
سوابق کاری (CV)
ریاست کارگروه برگزاری همایش های مجازی و نائب رئیس IRAVO
دکتر حمید احمدیه
سوابق کاری (CV)
ریاست IRAVO و عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران
دکتر حامد قاسمی
سوابق کاری (CV)
عضو هیئت مدیره و مسئول سایتهای انجمن چشم پزشکی ایران
دکتر محمدابراهیم جعفری
سوابق کاری (CV)
مدیر اجرایی انجمن چشم پزشکی ایران
مهندس احسان رضایی
سوابق کاری (CV)
کارشناس فناوری اطلاعات
مهندس مهران سپهر
سوابق کاری (CV)
کارشناس فناوری اطلاعات
مهندس علیرضا صدیقیان
سوابق کاری (CV)
کارشناس فناوری اطلاعات