تالار مشاهیردکتر داود قره باغی


استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتر داود قره باغی متولد ۱۳۲6 تهران، دارای سمت های رئیس بخش چشم و استادیاری دانشگاه تبریز طی سالهای 61 تا 64 با سرپرستی طرح های متعدد تحقیقاتی در کشور، ترجمه و تالیف کتاب ها و مقالات متعدد علمی پزشکی، دریافت تقدیرهای متعدد طی سالهای 69 تا 86 افتخار بازنشستگی از سال ۹۰ و ادامه تدریس تا کنون


برگشت به تالارد مشاهیر