تالار مشاهیردکتر عباس عطارزاده


استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر عباس عطارزاده جوزدانی متولد ۱۳۲۸ اصفهان گذراندن دورهای تحصیلی از ابتدائی تا پایان فلوشیپ طی سالهای 34 تا ۵۸ درشهرهای اصفهان، شیراز و ایالت مریلند امریکا.اخذ تخصص چشم از هیئت بورد تخصصی چشم پزشکی امریکا از سال ۵۸ تا ۸۸ با سمت استادیار، دانشیار و استاد دارای سوابق اجرائی و آموزشی در دانشگاهای مختلف علوم پزشکی و هیئت بورد تخصص چشم ایران و همچنین ریاست انجمن چشم پزشکی استان فارس و دارای مقالات و تز های متعدد


برگشت به تالارد مشاهیر