تالار مشاهیردکتر محمد قلی شمس


پرفسور محمد قلی شمس استاد چشم پزشکي دانشگاه تهران فرزند دکتر لسان الحکما شمس (چشم پزشک دارالفنون )متولد ۱2۸۳ تهران. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدرسه سنت لوئی تهران و تحصیلات پزشکی را در مدرسه دارالفنون آغاز کرد و در ادامه تحصیلات خود را در رشته پزشکی دانشکده پزشکی شهر لیون فرانسه گذراند و عنوان پروفسوری را در پاریس بدست آورد. بنیانگذار « بيمارستان چشم پزشکی ارتش » در ایران، انجمن چشم پزشکی در سال ۱۳۲6، مجله انجمن چشم. افتخار نخستین عمل پیوند قرنیه چشم در کشور متعلق به اوست. در درمان تراخم و سایر بیماریها سازو کاری ویژه داشت. ایشان بنیان گذار بیمارستان فارابی و چشم پزشکی نوین ایران می باشد. وی دارای نشان لژیون دونور فرانسه و نشان های متعدد بین المللی و کشوری است.


برگشت به تالارد مشاهیر