اخبار

باید ها و نبایدهای جراحی ریفرکتیو از نگاه دکتر محمود جباروند بهروز

 باید ها و نبایدهای جراحی ریفرکتیو (لیزیک، لازک، اسمایل) شماره سوم:از نگاه دکتر محمود جباروند بهروز: استاد چشم پزشکی دانشگاه تهران و دبیرکل انجمن چشم پزشکی جمهوری اسلامی ایران