اخبار

باید ها و نبایدهای جراحی ریفرکتیو از نگاه دکتر سیدمحمدقریشی

 باید ها و نبایدهای جراحی ریفرکتیو (لیزیک، لازک، اسمایل). شماره اول. از نگاه دکتر سیدمحمد قریشی: استاد چشم پزشکی دانشگاه اصفهان. رئیس شاخه فوق تخصصی جراحان قرنیه و ریفرکتیو ( وابسته به انجمن چشم پزشکی جمهوری اسلامی ایران)