اخبار

تعرفه خدمات تشخیصی درمانی چشم پزشکی سال 1402

 تعرفه خدمات تشخیصی درمانی سرپایی چشم پزشکی در مراکز خصوصی محاسبه شده بر اساس مصوبه هیات وزیران سال 1402

دانلود فایل PDF

دانلود فایل Word