اخبار

بیست وهفتمین سمینار سالیانه فارابی

بیست وهفتمین سمینار سالیانه فارابی به صورت مجازی با پلت فرم زوم در تاریخ های 22 و 23 همچنین 29 و 30 اردیبهشت 1401 برگزار خواهد شد. برنامه های همایش دارای امتیاز بازآموزی می باشد .

گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.fham.org