همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارسمینار باز آموزی کاربرد هوش مصنوعی در چشم پزشکی

سمینار باز آموزی کاربرد هوش مصنوعی در چشم پزشکی 

 زمان: 28 دی ماه 1402 ، ساعت 8 صبح  مکانسالن همایش های بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد

دبیران علمی:

دکتر محمدمهدی صدوقی، مدیر گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر کیانا حسن پور، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

امتیاز برنامه: چشم پزشک: ۴.۲۵ ، هوش مصنوعی در علوم پزشکی: ۴.۲۵ ، بینایی سنجی:۳