همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارHot Topics in AMD and Retinal Case Presentation

Date: 1399/03/30 - 2020/06/19

Webinar Archive: http://webinar.irso.org/p3ccocneuiph/

Webinar Archive: Record 1

Webinar Archive: Record 2

 

Hot topics in AMD and Retinal case presentation

Friday, 19th June, 11:00 – 13:00 AM Iran Time

Iranian VitreoRetina Society Webinar

Language: Persian

وبینار گروه فوق تخصصی ویتره و رتین انجمن چشم پزشکی ایران

ارائه کننده: گروه رتین دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 زمان: جمعه 30 خرداد 11:00 تا 13:00