سیستان و بلوچستان

مشخصات هیئت مدیره
دکتر حسینعلی شهریاری
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان سیستان و بلوچستان
دکتر محمدنعیم امینی فرد
سوابق کاری (CV)
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان سیستان و بلوچستان
دکتر ملک فاضلی
سوابق کاری (CV)
عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان سیستان و بلوچستان
دکتر محمد اریش
سوابق کاری (CV)
بازرس انجمن چشم پزشکی استان سیستان و بلوچستان