خراسان

خراسان
دکتر محمدرضا صداقت
سوابق کاری (CV)
رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان خراسان رضوی
دکتر غلامرضا عشقی شرق
سوابق کاری (CV)
نايب رئيس هيئت مديره انجمن چشم پزشكی استان خراسان رضوی
دکتر علیرضا اسماعیلی
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره و خزانه دار انجمن چشم پزشكی استان خراسان رضوی
دکتر مرتضی مرتضوی فرد
سوابق کاری (CV)
عضو هيئت مديره انجمن چشم پزشكی خراسان رضوی
دکتر حمید قرائی
سوابق کاری (CV)
عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشكی خراسان رضوی
دکتر علی اکبر بلوریان
سوابق کاری (CV)
بازرس انجمن چشم پزشكی خراسان رضوی