اخبار

اولین جلسه کمیته علمی سی امین کنگره سالیانه چشم پزشکی

اولین جلسه کمیته علمی سی امین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران با حضور دبیرکل انجمن چشم پزشکی آقای دکتر جباروند ، دبیر اجرایی آقای دکتر صادقی طاری ، دبیر علمی آقای دکتر فرید کریمیان و اعضای هیئت مدیره گروه های فوق تخصصی جهت برنامه ریزی اولیه برنامه های علمی در روز پنجشنبه سوم بهمن ماه 1398 در محل انجمن چشم پزشکی برگزار گردید.