اخبار

دوازدهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس

اول اسفند ماه 1398 ، بیمارستان فارابی

بنیاد پروفسور محمدقلی شمس , مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی

                                                                                                  

پیام گذار تلگرام                                          پیام رسان تلگرام                                          تارنمای جشنواره