سردبیران پیشین

 

 

دکتر هرمز شمس

استاد بازنشسته چشم پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره سردبیری: 2014-2008

 

دکتر احمد جواديان

استاد بازنشسته چشم پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره سردبیری: 2007-1995

 

پروفسور محمدقلی شمس

استاد بازنشسته چشم پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره سردبیری: 1994-1969