سردبیران پیشین

دکـتـر هــرمــز شــمــس

استاد بازنشسته چشم پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره سردبیری: 2007-1995

--------------------------------------------------------------------------

دکــتــر احــمــد جــواديــان

استاد بازنشسته چشم پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره سردبیری: 2007-1995

------------------------------------------------------------------------------------

پـروفـسـور مـحـمـدقـلـی شـمـس

استاد بازنشسته چشم پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره سردبیری: 1994-1969