همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارNew pieces of the Glaucoma puzzle

Start Date: 1400/11/26 - 2/15/2022

End Date: 1400/11/29 - 2/18/2022

 

 

برگزاری وبینار با عنوان  New pieces of the Glaucoma puzzle از گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری انجمن گلوکوم ایران

26 الی 29 بهمن 1400

ارزیابی های تشخیصی در گلوکوم

(Glaucoma Diagnosis (first session): Imaging, (second session): Pearls and Pitfalls)
دارای ۳ امتیاز بازآموزی
سه شنبه 26 بهمن ۱۴۰۰
ساعت : 18:30 تا 22 
لینک وبینار در اپلیکیشن زوم :
Meeting ID: 889 5833 5023
Passcode: IRSO 
 شناسه برنامه 176462
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
گلوکوم زاویه بسته 
Angle Closure Disease :( first session) Diagnosis and Management, (second session): Practical Approach to Medical Management of Glaucoma:  Whom, When and How to Treat?
دارای ۳ امتیاز بازآموزی
چهارشنبه 27 بهمن ۱۴۰۰
ساعت : 18:40 تا 22 
لینک وبینار در اپلیکیشن زوم :
Meeting ID: 894 2178 4197
Passcode: IRSO
 شناسه  برنامه 176531
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
رویکرد بالینی به انواع گلوکوم
Clinical Practice Guide for the Diagnosis and Management of Secondary Glaucoma
دارای ۳ امتیاز بازآموزی
پنجشنبه 28 بهمن ۱۴۰۰
ساعت : 18:30 تا 22 
لینک وبینار در اپلیکیشن زوم :
Meeting ID: 889 8611 0881
Passcode: IRSO
 شناسه برنامه 176533
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
درمان های داروی و جراحی گلوکوم
Approach to Surgical Management of Glaucoma: selection of Appropriate Procedure in Specific Condition
دارای 2 امتیاز بازآموزی
جمعه 29 بهمن ۱۴۰۰
ساعت : 18:00 تا 20:20 
لینک وبینار در اپلیکیشن زوم :
Meeting ID: 892 6490 4461
Passcode: IRSO
 شناسه  برنامه 176536