اخبار

فراخوان ثبت نام کاندیداتوری در انتخابات هئیت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران

از اعضای محترم پیوسته انجمن چشم پزشکی ایران که واجد شرایط و متقاضی عضویت در هیئت مدیره و یا بازرسی انجمن می باشند، خواهشمند است از
تاریخ: 1401/06/15 لغایت: 1401/07/05 مدارک خود را شامل :
( فایل رزومه  تکمیل شده، فایل برنامه ها  تکمیل شده، تصویر کارت ملی ، صفحه اول شناسنامه و یک قطعه عکس )
از طریق صفحه شخصی در سایت انجمن چشم پزشکی ایران به آدرس Irso.org بارگذاری نمایند.
تلفن انجمن 2-66919061
کمیته انتخابات انجمن علمی چشم پزشکی ایران