نام کاربری :
کلمه عبور :
  
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
  عضویت در انجمن
Rss | SiteMap | English ۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
   هیئت مدیره
  گالری تصویری
   گالری فیلم
 نامزدهای انتخابات
 ارسالچاپ برگشت


 

اسامی نامزدهای انتخابات انجمن چشم پزشکی ایران برابر اعلام کمیته انتخابات

(به ترتیب حروف الفبا) نامزدهای هیئت مدیره از تهران

عکس

نام کاندیدا

http://irso.org/upload/Candidates97/pic_drahmadieh.jpg 

دکتر حميد احمديه------------------ برنامه / رزومه

http://irso.org/upload/Candidates97/pic_drjabarvand.jpg 

دکتر محمود جباروند------------------برنامه / رزومه

http://irso.org/upload/Candidates97/pic-drhassaani.JPG 

دکتر حمیدرضا حسنی--------------برنامه / رزومه

http://irso.org/upload/Candidates97/pic_drfheidari.jpg 

دکتر فاطمه حیدری------------------برنامه / رزومه

  http://irso.org/upload/Candidates97/pic_drzarejoshaghani.jpg

دکتر محمد زارع جوشقانی --------برنامه / رزومه

 http://irso.org/upload/Candidates97/pic_drshojaei.jpg

دکتر احمد شجاعی باغینی------برنامه / رزومه

 http://irso.org/upload/Candidates97/pic_drchams.jpg

دکتر هرمز شمس----------------برنامه / رزومه

 http://irso.org/upload/Candidates97/pic_drshirkhanloo.jpg

دکتر محمد شيرخانلو------------برنامه / رزومه

http://irso.org/upload/Candidates97/pic-drsadeghi.jpg 

دکتر علی صادقی طاری--------برنامه / رزومه

 

دکتر حامد قاسمی---------------برنامه / رزومه

http://irso.org/upload/Candidates97/pic_drmousavi.jpg 

دکتر سيدابوالقاسم موسوی---برنامه / رزومه

 http://irso.org/upload/Candidates97/pic_drnikeghbali.jpg

دکتر امين الله  نيک اقبالی----- برنامه / رزومه

 

نامزدهای هیئت مدیره از شهرستانها

عکس

نام کاندیدا

  http://irso.org/upload/Candidates97/pic_draslani.jpg

دکتر سید علیرضا اصلانی-----------برنامه / رزومه

http://irso.org/upload/Candidates97/pic_drbehboudi.jpg 

دکتر حسن بهبودی-----------------برنامه / رزومه

  http://irso.org/upload/Candidates97/pic_drhoseinpour.jpg

دکتر جمال الدین حسین پور -----برنامه / رزومه

http://irso.org/upload/Candidates97/pic_drkheidari.jpg 

دکتر کیومرث حیدری گرفمی ----برنامه / رزومه

  http://irso.org/upload/Candidates97/pic__drroozitalab.jpg

دکتر محمد حسین روزی طلب -----برنامه / رزومه  

http://irso.org/upload/Candidates97/pic_drzareighanavati.jpg 

دکتر سیامک زارعی قنواتی-------برنامه / رزومه

  http://irso.org/upload/Candidates97/pic_drmohmmadli.jpg

دکتر محمد ساری محمدلی------برنامه / رزومه

http://irso.org/upload/Candidates97/pic_drshenasi.jpg 

دکتر عبداله شناسی------------برنامه / رزومه

  http://irso.org/upload/Candidates97/pic_drsedaghat.jpg

دکتر محمدرضا صداقت---------برنامه / رزومه  

http://irso.org/upload/Candidates97/pic_drgolkar.jpg 

دکتر احمد گلکار------------------برنامه / رزومه

  http://irso.org/upload/Candidates97/pic_drmotahari.jpg

دکتر محمدمهدی مطهری-----برنامه / رزومه  

http://irso.org/upload/Candidates97/pic_drvosooghi.jpg 

دکتر مهران وثوقی-------------برنامه / رزومه

  http://irso.org/upload/Candidates97/pic_drveisi.jpg

دکتر حیدر ویسی--------------برنامه / رزومه

 

نامزدهای بازرس

عکس

نام کاندیدا

  http://irso.org/upload/Candidates97/pic_drahmadi.jpg

دکتر فرزین احمدی ---------------- برنامه / رزومه

http://irso.org/upload/Candidates97/pic_drelyasi.jpg 

دکتر پرویز الیاسی------------------برنامه / رزومه

  http://irso.org/upload/Candidates97/pic_drmalekmadani.jpg

دکتر محمد حسین ملک مدنی----برنامه / رزومه


 
کنگره های سالیانه