اخبار

کسب عنوان International Ophthalmologist Education Award توسط دکتر اسلامپور

 جناب آقای دکتر اسلامپور

کسب عنوان International Ophthalmologist Education Award
توسط شما  که باعث سرافرازی جامعه چشم پزشکی ایران است را تبریک عرض
نموده و امیدواریم در همه مراحل علمی و زندگی خود موفق و پیروز باشید. 
 
 
                                                                                                                      هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران