اخبار

سمپوزیوم ایراوو در کنگره بیست و نهم، مشهد (IRAVO Symposium: Neuroprotection From Bench to Bedside)

           

 

Symposium: IRAVO : Neuroprotection From Bench to Bedside

(In collaboration with Iranian Glaucoma Society & Iranian VitreoRetina Society)