اخبار

فراخوان گزارش موارد مشکوک به تراخم

اعضای محترم چشم پزشک و دستیاران تخصصی گرامی

همانگونه که مستحضرید کشور عزیزمان موفق به دریافت گواهی رسمی کنترل تراخم گشته است.

مطابق با برنامه وزارت بهداشت و مراقبت بین المللی، اکنون کشور در مراقبت 3 ساله پس از تصدیق کنترل قرار دارد. از اجزای این مراقبت، گزارش موارد فعال بیماری (کنژکتیویت) می باشد.

از این رو از شما خواسته می شود تا پایان 6 ماه نخست سال 1399، موارد مشکوک به تراخم را مطابق با فرم وزارت بهداشت، ثبت و گزارش فرمایید (فرم گزارش مورد، ضمیمه است).

مطابق با پروتکل وزارت بهداشت، موارد مشکوک، با نمونه گیری و انجام آزمون های مولکولی بررسی نهایی می شوند.

از همکارانی که بتوانند موردی گزارش کنند که در آزمون نهایی تایید شود در جشنواره چشم پزشکی بنیاد پروفسور محمدقلی شمس در اسفند ماه 1399 تقدیر شده و جایزه ای تقدیم ایشان می شود.

تیم ارزیابی وزارت بهداشت گوش به زنگ است تا جهت نمونه گیری و تاييد مورد مشکوک، به محل گزارش عزیمت کند.

 

                                                                                                                   باتشکر و احترام/  دکتر محمود جباروند /دبیرکل انجمن چشم پزشکی

متن نامه دبیرکل انجمن      

فرم گزارش جهت مشاهده و دانلود